سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم رنگزن – هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن مرادزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GPS دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است میزان رسوبدهی و فرسایش خاک حوضه امامزاده عبداله باغملک واقع در استان خوزستان با استفاده از مدل پسیاک اصلاح شده و بکارگیری تکنیک های سنجش از دور و GIS ، مطالعه و برآورد گردد. بدین منظور ابتدا داده های خام موجود مانند نقشه زمین شناسی و خاک، دیجیتایز و وارد محیط GIS شد. داده های مربوط به لایه ها ی کاربری اراضی و پوششزمین از پردازش تصاویر سنجنده ETM ماهوارهLandsatو همچنین فاکتور توپوگرافی از تحلیل مدل رقومی ارتفاع بدست آمد. نقشه فاکتورهای موثر در مدل Mpsiac وزن دهی شد و از مجموع امتیاز لایه های مختلف نقشه درجه رسوبدهی (آر) تهیه گردید. نتایج نشان می دهد که زیر حوضه شماره ۵ با میزان رسوب ۳۳۷۱۸/۲۷ تن در سال بیشترین میزان رسوب را به خود اختصاص داده است. مقایسه نتایج نهایی این تحقیق با نتایج مطالعات سازمان جهان کشاورزی استان افزایش چشمگیری را در میزان رسوبدهی حوضه نشان می دهد مشاهدات صحرایی بررسی های زمینی و شاخص ضریب تغییرات نشان دهنده دقت بالایی مطالعات انجام شده در محیط GIS نسبت به مطالعات سنتی می باشد.