سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد حسینی سبزواری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
غلامحسین کرمی – استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد زارع – استادیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
سیاوش حقیقی – کارشناس ارشد واحد آبشناسی شرکت مهندسی کوشا معدن

چکیده:

معدن سنگ آهن گل گهر در ۵۰ کیلومتری جنوب غربی سیرجان واقع شده است. به منظور بررسی رفتار سفره آب زیرزمینی در محدوده آنومالی شماره ( ۱) این معدن، قرار است که یک مدل کامپیوتری آبهای زیرزمینی برای این آنومالی تهیه شود. از مهمترین داده های مورد نیاز این مدل، ضرایب قابلیت انتقال و ذخیره سفره آب زیرزمینی هم در بخش آبرفتی و هم در بخش سنگی محدوده معدن می باشد. هر قدر این ضرایب دقیقتر برآورد شوند، مدل آبهای زیرزمینی دقت بیشتری خواهد داشت. ارزیابی کمی ناهمگنی های موجود در سفره آب زیرزمینی در محدوده معدن می تواند به برآورد دقیق تر ضرایب قابلیت انتقال و ذخیره آب زیرزمینی کمک نماید. به همین منظور ناهمگنی های موجود در سفره آب زیرزمینی در محدوده آنومالی شماره ( ۱) معدن گل گهر هم در محدوده هر چاه و هم در نقاط مختلف معدن به صورت کمی محاسبه شده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مقدار ناهمگنی در هر دو حالت، در بخش سنگی بیشتر از بخش آبرفتی بوده است. علاوه براین مقدار ناهمگنی مربوط به ضریب ذخیره در مقایسه با ضریب قابلیت انتقال به طور قابل توجهی بیشتر می باشد.