مقاله برآورد نرخ بهره تعادلي در اقتصاد ايران (۱۳۸۶:۴-۱۳۶۸:۴) در قالب يك مدل تعادل عمومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۹ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: برآورد نرخ بهره تعادلي در اقتصاد ايران (۱۳۸۶:۴-۱۳۶۸:۴) در قالب يك مدل تعادل عمومي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ بهره تعادلي
مقاله توليد بالقوه
مقاله متغيرهاي غيرقابل مشاهده
مقاله مدل فضا – حالت
مقاله کالمن فيلتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه مرادي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: كاوند حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ندري كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله تلاش مي شود كه با استفاده از داده هاي فصلي ۱۳۸۶:۴-۱۳۶۸:۴، سري زماني نرخ بهره واقعي تعادلي به همراه توليد بالقوه براي اقتصاد ايران برآورد شود. براي اين منظور، فرم ساختاري خلاصه شده تعادل عمومي و سازگار با اقتصاد ايران، طراحي و با استفاده از رهيافت فيلتر كالمن، متغيرهاي غيرقابل مشاهد برآورد مي شوند. بر اساس نتايج، در چارچوب يك تابع مطلوبيت نمايي، مقدار پارامتر ريسك گريزي نسبي براي اقتصاد ايران برابر با ۰٫۴۶ برآورد شد. هم چنين، مقدار پارامتر نرخ ترجيحات زماني برابر با ۰٫۰۴ به دست آمد. نتايج نشان مي دهد كه مقدار متوسط نرخ بهره تعادلي در طول دوره (۱۳۸۶:۱ و ۱۳۶۸:۴)، برابر با ۰٫۰۵۶ بوده است. بررسي سري زماني برآورد شده حاكي از آن است كه نوسانات اين متغير در طول دوره مورد بررسي، بسته به فواصل مختلف زماني، رفتار متفاوتي را از خود نشان مي دهد.