سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه خان حسنی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
مظفر شریفی – دانشیار اکولوژی، دانشگاه رازی کرمانشاه ، دانشکده علوم
احمد توکلی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

در این تحقیق به منظور بررسی روند تغییرات کمی جنگلهای چهارزبر با سطحی معادل ۱۰۰۳۵ هکتار که در ۳۴ کیلومتری جنوب غربی شهرستان کرمانشاه واقع شده است ، عکسهای هوایی سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۶۹ با مقیاس ۱/۵۰۰۰۰ از طریق تکنیک تفسیر عکسهای هوایی مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج بدست آمده از این مطالعه توانست بـه دو شـیوه آهنـگ
کاهش رویش های درختی را در منطقه معین سازد . در روش اول که مبتنی بر آماربرداری از طریق استفاده از شبکه نقطـه چـین می باشد معلوم شد که بطور متوسط در فاصله زمانی ۳۵ ساله از سال ۱۳۳۴ الی ۱۳۶۹ سطوح اراضی تحت پوشش جنگل بـا %۶ و مساحت نسبی ۶۰۲ هکتار با متوسط سالیانه % ۰/۱۶ که متوسط سالیانه ای معادل ۱۷/۲ هکتار را شامل می باشـد بـا کـاهش
سطح مواجه بوده است . در برآورد کاهش سطح رویش درختی با استفاده از ترسیم و تفکیک سـطوح جنگلـی از روی عکسـهای هوایی اختلاف سطوح جنگلی در فاصله زمانی ۳۵ سال برابر با ۶۴۱/۶ هکتار می باشد که سالیانه بطور متوسط ۱۸/۳۳ از سـطوح اراضی جنگلی کاسته و به اراضی غیر جنگلی افزوده شده است . بعبارتی نرخ تخریب و تبدیل اراضی جنگلی در این منطقه در ۳۵ سال برابر با ۵/۹۵ درصد و سالیانه برابر با % ۰/۱۷ برآورد شد .