مقاله برآورد نياز روزانه گوسفند نژاد مغاني بر اساس کيفيت علوفه در دسترس ( مطالعه موردي منطقه کليبر در استان آذربايجان شرقي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۴۳۱ تا ۴۴۴ منتشر شده است.
نام: برآورد نياز روزانه گوسفند نژاد مغاني بر اساس کيفيت علوفه در دسترس ( مطالعه موردي منطقه کليبر در استان آذربايجان شرقي)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نژاد مغاني
مقاله نياز روزانه دام
مقاله کيفيت علوفه
مقاله ترکيبات شيميايي
مقاله مرحله فنولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عالي خاني سميه
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي سيداكبر
جناب آقای / سرکار خانم: نوريان برديا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اولين گام در يک مديريت اصولي مرتع آگاهي از نيازهاي غذايي دام، مقدار علوفه در دسترس و کيفيت علوفه مراتع مي باشد. با توجه به اينکه در ايران دام غالب استفاده کننده از مراتع گوسفند است و بيش از ۲۷ نژاد مختلف گوسفندي در کشور وجود دارد و هر نژاد داراي وزن زنده و شرايط فيزيولوژيکي خاص که در شرايط آب و هوايي و توپوگرافي متفاوت چرا مي کند و در نتيجه داراي نيازهاي غذايي متفاوت مي باشند؛ بايد براي نژاد غالب هر منطقه به طور جداگانه کيفيت علوفه را تعيين کرد تا بتوان بر اساس آن نياز روزانه دام را تعيين نمود. اين تحقيق بر مبناي مقايسه کيفيت علوفه ۱۱ گونه از مراتع کليبر در استان آذربايجان شرقي براي تعيين کيفيت علوفه و نياز روزانه دام براي گوسفند نژاد مغاني در دو منطقه ييلاق و قشلاق انجام شد. نمونه گيري گياهي براي بار اول در زمان گلدهي و براي بار دوم در زمان رشد کامل انجام شد. تعيين کيفيت علوفه بر مبناي ترکيبات شيميايي (پروتئين خام(CP) ، ديواره سلولزي منهاي همي سلولز (ADF)، قابليت هضم ماده خشک  (DMD)و انرژي متابوليسمي (ME)) انجام شد. به منظور مقايسه از تجزيه واريانس يک طرفهANOVA  استفاده گرديد و به منظور مشاهده منابع تغييرات درون گروهي و مقايسه گونه ها و نيز مراحل فنولوژي و نوع منطقه با يکديگر از آزمون دانکن با سطح احتمال %۱ استفاده شد. در اين تحقيق اختلاف معني داري بين محتويDMD ،CP  و ME در بين گونه هاي مختلف و مراحل فنولوژي متفاوت و مناطق مختلف وجود دارد. بالاترين کيفيت علوفه به گونه Festuca ovina و پايين ترين آن به گونه Hordeum glavum اختصاص دارد. در بين دو مرحله فنولوژي رشد کامل و مرحله گلدهي بالاترين درصد DMD، CPو ميزان ME گونه ها به مرحله گلدهي و پايين ترين درصد آنها به مرحله رشد کامل اختصاص دارد. بالاترين درصد ADF در مرحله رشد کامل و پايين ترين درصد آن به مرحله گلدهي اختصاص دارد. بنابراين اختلاف معني داري در سطح %۱ بين درصد CP،ADF  و ميزان ME گونه ها وجود دارد و همچنين اختلاف معني داري بين مراحل مختلف فنولوژي و مناطق مختلف نيز يافت مي شود. نياز روزانه واحد دامي نژاد مغاني با استفاده از معادله ماف و با در نظر گرفتن کيفيت علوفه و همچنين شرايط منطقه مورد نظر، در دو مرحله فنولوژيکي براي شرايط نگهداري دام با اعمال ضريب %۴۰ نياز اضافي ۱٫۳۹ کيلوگرم در مرحله گلدهي و ۲٫۱۴ کيلوگرم علوفه در مرحله رشد کامل تعيين شد. به طور کلي با در نظر گرفتن متوسط انرژي متابوليسمي گونه ها، مقدار علوفه مورد نياز دام در ييلاق ۱٫۵۳ کيلوگرم و در قشلاق ۱٫۹۵ کيلوگرم در روز خواهد بود.