مقاله برآورد نيروي جنگل شهري در ترسيب کربن اتمسفري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در محيط شناسي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: برآورد نيروي جنگل شهري در ترسيب کربن اتمسفري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دي اکسيد کربن اتمسفري،جنگل شهري
مقاله ترسيب کربن
مقاله بيومس
مقاله خاک
مقاله پارک جنگلي چيتگر تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ورامش سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي نوراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش گازهاي گلخانه اي منجر به تغييرات اقليمي و گرمايش جهاني شده و آثار زيانباري بر حيات انسان بر روي کره زمين گذاشته است. دي اکسيد کربن عمده ترين گاز گلخانه اي است که جنگل هاي شهري نيروي بالايي در جذب و ترسيب آن در بيومس و خاک دارند. براي انجام اين تحقيق توده هاي ۴۰ ساله اقاقيا و زبان گنجشک به همراه زمين باير مجاور (شاهد) در پارک جنگلي چيتگر تهران انتخاب شد و مقدار کربن ترسيب شده در بيومس (هوايي و زيرزميني)، لاشبرگ و خاک (۰ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۳۰ سانتيمتري) مورد اندازه گيري شد. نتايج نشان داد هر يک از توده هاي اقاقيا و زبان گنجشک به ترتيب سالانه ۶۳٫۹ و ۵٫۳ تن در هکتار کربن ترسيب کرده و منجر به افزايش نيروي ترسيب کربن در حدود ۵٫۴۸۲ و ۱۴۰ تن در هکتار شده اند. ارزش اقتصادي حاصل از ترسيب کربن با توده هاي مذکور به ترتيب ۲۰ و ۵٫۲ ميليون دلار محاسبه شد. بيشترين سهم از ترسيب کربن کل به بيومس تنه درختان (۶۱ درصد در توده اقاقيا و ۵۱ درصد در توده زبان گنجشک) اختصاص يافت. مقدار اسيديته، درصد شن و نيتروژن نيز به ترتيب از مهم ترين عوامل موثر بر کربن آلي خاک بودند. نتايج اين تحقيق نيروي بالاي جنگل شهري در جذب و ترسيب کربن اتمسفري را ثابت کرد. بنابراين با توجه به مزاياي بسيار زياد ترسيب کربن و همچنين عضويت ايران در کنوانسيون تغييرات اقليمي، ضروري است که با مديريت و محافظت مناسب اين جنگل شهري و جنگل هاي شهري مشابه در تهران و ساير مناطق ايران گام مثبتي به منظور کاهش تراکم کربن اتمسفري و در نتيجه کاهش گرمايش جهاني و تغييرات اقليمي برداشته شود.