مقاله برآورد نيروي لازم براي برداشت و تعيين ميزان تلفات و انتقال خاك به همراه فرم هاي مختلف ريشه چغندرقند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله چغندرقند از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: برآورد نيروي لازم براي برداشت و تعيين ميزان تلفات و انتقال خاك به همراه فرم هاي مختلف ريشه چغندرقند
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال خاك از مزرعه
مقاله تلفات ريشه
مقاله چغندرقند
مقاله ريشه صاف
مقاله طول ريشه
مقاله فرم ريشه
مقاله قطر ريشه
مقاله نيروي کششي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خياميم سمر
جناب آقای / سرکار خانم: نوشاد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: حمدي فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: اميني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رستم پور اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميزان انرژي لازم جهت كندن ريشه چغندرقند از مزرعه و مقدار خاك انتقالي همراه ريشه در توده ها و يا رقم هاي چغندرقند با ريشه هايي به فرم صاف (گرد يا مخروطي) در مقايسه با فرم معمولي داراي شيار طولي، از نظر كمي گزارش نشده است. در اين تحقيق فرم هاي مختلف ريشه اعم از فرم گرد و مخروطي بدون شيار (صاف)، مخروطي كشيده و شياردار در ايستگاه تحقيقاتي مهندس مطهري کرج به صورت آزمايش كرت هاي يك بار خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار مورد مقايسه قرار گرفتند. كرت هاي اصلي به مقادير مختلف رطوبت خاك در زمان برداشت و كرت هاي فرعي به هفت توده با فرم هاي مختلف ريشه شامل سه توده گرد و صاف، دو توده مخروطي و صاف و دو رقم تجاري (مخروطي و شياردار) اختصاص يافت. در سال ۱۳۸۱، به علت بارندگي هاي مداوم در زمان برداشت، فقط يك سطح رطوبتي (پس از تخليه ۴۰ درصد رطوبت وزني در خاک) و در سال ۱۳۸۲ دو سطح رطوبتي خاك (حد ظرفيت زراعي و پس از تخليه ۴۰ درصد رطوبت قابل استفاده خاک) مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد درصد شکستگي ريشه ها در فرم هاي مختلف گرد، مخروطي بدون شيار و مخروطي شيار دار به ترتيب معادل هشت، ۱۰ و ۱۳ درصد بود. درصد شكستگي ريشه ها در زمان برداشت در فرم گرد و كشيده بدون شيار به ترتيب ۳۸ و ۲۳ درصد كم تر از ريشه هايي با فرم مخروطي شياردار (ريشه معمولي) شد. مقدار نيروي لازم جهت بيرون کشيدن ريشه هاي گرد و كشيده بدون شيار به ترتيب حدود ۵۹ و ۵۲ درصد کم تر از فرم شاهد (ريشه هاي معمولي شياردار) بود. عملکرد ريشه و شكر سفيد توده هاي گرد و مخروطي بدون شيار از نظر آماري مشابه توده ها و رقم هاي معمولي بودند. اما اثر صافي سطح ريشه بر كاهش تلفات ريشه ها و انتقال خاك همراه ريشه در هنگام برداشت و پايين بودن انرژي لازم جهت كندن ريشه از زمين، از مواردي بود كه برتري فرم هاي كشيده بدون شيار را نسبت به فرم هاي معمولي نشان داد.