سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید ابراهیم هاشمی گرم دره – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی گروه آب دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز مصطفی زاده – دانشیار گروه آب دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرزاده – دانشیار گروه آب دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

رشد سریع جمعیت جهان و متناسب با آن افزایش نیاز آبی اعم از مصارف شرب و صنعت کشاورزی و توسعه شهری ضرورت برنامه ریزی در جهت استفاده بهینه از این منبع حیات بخش را بیش از پیش ایجاب می کند.به منظور جلوگیری از آلودگی هوا و ایجاد محیط زیست مناسب نیاز شدیدی به توسعه فضای سبز در داخل و حومه شهرها احساس می گردد.تخصیص منابع آب جدیدبرای ایجاد فضای سبز خصوصا" در مناطق خشک و بیابانی به دلیل محدودیت شدید منابع آبی با مشکلاتی روبرو می باشد.برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل گیاهان فضای سبز شهری به منظور کاربرد در برنامه ریزی طراحی و مدیریت طرح های آبیاری و زهکشی امری ضروری می باشد.در این راستا نیاز آبی دو گونه چمن( چمن لولیوم و اسپرت)و دو گونه درخت(زبان گنجشک و سرو نقره ای) با استفاده از لایسیمتر زهکش دار در مزرعه تحقیقاتی محمود آباد اصفهان در سال ۸۴-۳۸۳۱ اندازه گیری شد.میزان تبخیر و تعرق پتانسیل برای دوره ۸ ماهه فروردین تا آبان برای چمن اسپرت ۱۸۳۲ میلی متر چمن لولیوم ۱۹۳۷ میلی متر درخت زبان گنجشک ۹۸۳ میلی متر و درخت سرو نقره ای ۸۳۷ میلی متر بدست آمد.نسبت تبخیر و تعرق چمن لولیوم نسبت به تبخیر و تعرق چمن اسپرت برای کل دوره ۱/۰۵۵ بدست آمد.متوسط ضریب گیاهی درخت زبان گنجشک برای کل دوره ۰/۴۸ حداکثر آن ۰/۷۷ در مرداد و حداقل آن ۰/۲ در فروردین بدست آمد.متوسط ضریب گیاهی درخت سرو نقره ای برای کل دوره ۰/۴۳ حداکثر آن ۰/۵۸ در تیر و مرداد و حداقل آن۰/۳ در فروردین بدست آمد.