سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم خلیلی گشنیگانی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
فرامرز فرشته صنیعی – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا, همدان

چکیده:

یکی از فرآیندهای بسیار مهم شکل دهی, فرآ یند آهنگری می باشد . آهنگری به دو صورت آهنگری در قالب باز و آهنگری درقالب بسته انجام می شود. دراین تحقیق، با استفاده از روش اجزاء محدود (نرم افزار Ansys) و انجام برخی آزمایشهای مدل، به مطالعه جریان فلز و نیروی لازم در فرآیند آهنگری در قالب باز پرداخته شده و در این ارتباط، روابط مفیدی نیز به دست آمده است . برای انجام آزمایشه ای عملی از سرب به عنوان مادّه مدل قطعه و از قالبهای فولادی به عنوان ابزار استفاده شده است . برای به دست آوردن خواص سرب مورد استفاده در آزمایشهای آهنگری در قالب باز و برآورد ضریب اصطکاک، آزمایشهای مقدماتی فشار و حلقه نیز انجام گردیده است. پس از مقایسه نتایج حاصل از آزمایشهای عملی و تحلیلهای اجزاء محدود و حصول اطمینان از همخوانی مناسب آنها، تصمیم به انجام تحلیلهای عددی بیشتری گرفته شد که در آنها بازه وسیعتری از برخی متغیرهای فرآیند در نظر گرفته شده بود . سپس با استفاده از یک نرم افزار آماری و بر اساس نتایج عددی به دست آمده، روابطی برای پیش بینی توزیع طولی و عرضی مواد و همچنین نیروی مورد نیاز برای فرآیند آهنگری در قالب باز به دست آمد . با استفاده از این روابط می توان به سادگی پیش بینی های لازم در مورد میزا ن ازدیاد طول حاصل از فرآیند و نیز نیروی آهنگری را انجام دا د . در پایان نیز مقایسه ای بین نتایج حاصل از روابط به دست آمده با نتایج آزمایشها و شب یه ساز یهای عدد ی صورت گرفت و مشاهده شد که نتایج آزمایشها و شبیه سازیهای عددی، تا حدّ خوب و قابل قبولی روابط را تایید م یکنند.