سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه زاهد – کارشناس ارشد محیط زیست، پژوهشکده حمل و نقل، بخش اقتصاد حمل و نقل
عبدالرضا رضایی ارجرودی – کارشناس ارشد راه وترابری، پژوهشکده حمل ونقل، بخش اقتصاد حمل ونقل
هادی گنجی زهرایی – کارشناس ارشد آمار، پژوهشکده حمل و نقل، بخش اقتصاد حمل و نقل

چکیده:

اصولا هزینه تصادفات از دو بخش اصلی هزینه های داخلی و خارجی تشکیل میگردد که هزینه های خارجی شامل قیمت جان انسا نها و آثار منفی اقتصادی معلولیت ها و جراحات روانی میباشد. در ا ین مقاله با توجه به آمار موجود کشته ها ی تصادفات جاده ای کل کشور در سالها ی ۷۹-۱۳۷۸ بخشی از هزینه های خارجی آنها شامل هزینه های فوت و معلولیت برآورد میگردد. برای کمی سازی اثرات تصادفات بر سلامتی انسان و مر گ ومیر، از شاخصDisability Adjusted Life Year) DALY) استفاده میگردد که شاخصی برای سنجش وضعیت سلامتی انسان ها (با دیدگاه اقتصادی هزینه -فایده ) و تنها شاخص کمی برای سنجش هز ینه خارجی فوت ، بیماری یا معلولیت می باشد و نما ینده سا لهای از دست رفته عمر ناشی از مرگ نابهنگام تا معلولیت نسبی می باشد . سپس ارزش ر یالی هر DALY سالهای از دست رفته عمر به چند روش تعیین می گردد که با ادغام این دو مطلب هزینه خارجی تصادفات جاده ای و سهم آن از تولید ناخالص داخلی کشور محاسبه میگردد.