* صفحه آرایی (لی آوت):

صفحه بند در چاپخانه برابر نظر طراح و گرافیست یا صاحب اثر، حروف آماده را ولی آوت» میکند. این قسمت اهمیت فوق العاده در زیبایی کتاب و جلب نظر خوانندگان دارد.

اگر حروفچینی به طریق ماشینهای رایانه ای انجام شود، حروف آماده، همراه با عکسهای لازم، ولی آوت» میشود و به قسمت عکاسی برای فیلمبرداری و تهیه زینگ فرستاده میشود. زینگ، روی یا فلز حساس دیگری است که فیلم نوشته بر آن منعکس می شود و با بستن آن به ماشین چاپ، نوشته روی کاغذ منتقل میگردد.

مرحله چاپ: پس از حروفچینی و صفحه بندی یا صفحه آرایی، مطلب به تناسب نوع حروفچینی با ماشینهای مسطح یا افست چاپ میگردد. دقت در انتخاب مرکب چاپ، تمیزی ماشین چاپ، سرعت و فشار ماشین چاپ، نوع کاغذ و دقت مسؤول ماشین در نظارت چاپ، اثر فوق العاده دارد. مرکب باید خوشرنگ، خوشخوان و خوشنما باشد و متناسب با سرعت دستگاه چاپ و میزان بازده آنها خشک شود تا پشت نزند

* صحافی: مطلب پس از چاپ در بخش صحافی چاپخانه صحافی میگردد. باید توجه داشت که کنترل فرمهای چاپ و شماره  صفحات، انتخاب نوع صحافی، دقت در انتخاب چسب و چسبزنی، مهارت صحاف، سبب می شود که اوراق کتاب از هم جدا نشود. صحافی، انواعی دارد. مهمترین آن که در چاپخانه های ایران متداول است عبارتند از: ته دوخت جسب ته فنر منگنه در بخش صحافی چاپخانه ها برای تجلید کتابها و جراید، به اقتضای سفارش کار، جلدهای گوناگون و متنوع مورد استفاده قرار میگیرد. انواع جلدهای معمول در صحافی که در ایران کاربرد دارد عبارتند از: کالینگور فرنگی نیم چرم (عطف چرمی) تمام چرم شبمیز

*هزینه نشر: نشر کتاب از نظر هزینه تابع شرایط و مقتضیات اقتصادی و اجتماعی است. گرانی کاغذ و مقوا، کمبود کارشناسان امور چاپ، افزایش دستمزدها، گرانی لوازم چاپ، آثار محسوسی در تولید کتاب می گذارد. اساس محاسبه در هزینه چاپ براساس «فرم» و هر فرم معمولاً برابر ۸ یا ۱۶ صفحه چاپی است و اجرات چاپ هر فرم از روی اندازه (قاطع) محاسبه می شود.