سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خاطره فیض بخش واقف – بخش مهندسی محیط زیست شرکت متن ایران
منصور غیاث الدین – بخش مهندسی محیط زیست شرکت متن ایران
مجید لطفعلی خانی – بخش مهندسی محیط زیست شرکت متن ایران

چکیده:

در خصوص شناخت ابعاد اقتصـادی مسـئله گـرم شـدن کـره زمین در نق اط مختلف جهـان، کوشـش هـای زیـادی صـورت پذیرفته است . افـزایش جهـانی مقـدار CO2 و سـایر گازهـای گلخانه ای و از دست رفتن ازن استراتوسفری مـی توانـد رونـد گرمایش را افزایش دهد . نیروگاه ها بـا احتـراق سـوخت هـای فســیلی از جملــه انتشــاردهندگان CO2 مــی باشــند . در پــروژه کاربردی که در بخش مهندسـی محـیط زیسـت شـرکت مـتن انجام گرفته، هزینه های مربوط به انتشار CO2 از یـک نیروگـاه حرارتی محاسبه شده است که این هزینه ها باتوجه به سوخت مصرفی نیروگاه مورد بررسی که مازوت و گاز طبیعی می باشد در شرایط عادی و اوج مصرف سوخت بـه ازاء هـر کیلـووات ساعت به ترتیب ۲۱/۰۳ و ۲۳/۲۰ ریال است . همچنـین هزینـه انتشار به تفکیـک سـوخت مصـرفی در شـرایط عـادی و اوج مصــرف ســوخت بــرای ســوخت مــازوت بــه ترتیــب ۱۳/۲۵ و ۱۹/۴۹ و برای گاز طبیعی ۷/۷۶ و ۳/۷۰ ریال می باشد . هزینه فعلی CO2 بین محدوده ۱۵ تا ۸۷ دلار آمریکا برای هـر تن CO2 برآورد گردیده که شامل هزینه های جمع آوری به مبلغ ۰/۶-۳/۳ سنت برای هر کیلووات سـاعت و هزینـه انتقـال آن بین ۵ تا ۲۰ دلار آمریکا می باشد .
طبــق بنــد ۶ پروتکــل کیوتــو اعضــاء امضــاکننده ایــن پیمــان می توانند واحدهای کاهش میزان انتشار گازهای گلخانـه ای را که از طرح های اجرایی بدست آورده اند به اعضاء دیگـر انتقـال
دهند و یا چنانچه بیش از تعهد انتشار داشته باشـند از اعضـاء دیگر خریداری نمایند .