مقاله برآورد همبستگي هاي ژنتيكي و محيطي صفات توليدي و توليد مثل ترکيبي در گوسفندان نژاد بلوچي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۳۹۳ تا ۴۰۴ منتشر شده است.
نام: برآورد همبستگي هاي ژنتيكي و محيطي صفات توليدي و توليد مثل ترکيبي در گوسفندان نژاد بلوچي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوسفند بلوچي
مقاله همبستگي هاي ژنتيكي
مقاله صفات توليدي
مقاله صفات توليد مثل
مقاله مدل حيواني و REML

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: گل خندان سميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با استفاده از ركوردهاي ۱۲۳۲۸ راس بره حاصل از ۲۲۹ راس قوچ و ۳۶۷۱ راس ميش صورت گرفت، كه در طي ۲۶ سال (از سال ۱۳۵۲ تا سال۱۳۸۰) از گله شماره ۲ مركز اصلاح نژاد و پرورش گوسفند نژاد بلوچي واقع در عباس آباد مشهد جمع آوري شده بود. صفات مورد مطالعه، صفات توليدي (رشد و پشم) و توليد مثل تركيبي ميش بودند. صفات رشد شامل وزن تولد، وزن شيرگيري، وزن ۶ ماهگي، وزن ۱۲ ماهگي و وزن ۱۸ ماهگي (وزن بدن ميش به هنگام اولين سال جفت گيري)، و در مورد پشم فقط شامل وزن پشم نشسته در سن ۱۸ ماهگي بود. صفات توليد مثل تركيبي ميش نيز شامل مجموع تعداد بره هاي متولد شده و از شيرگرفته شده و مجموع وزن بره هاي از شير گرفته شده از هر ميش تحت آميزش در طي سه سال زايش متوالي ميش بود.
ميانگين حداقل مربعات صفات وزن بره ها در زمان تولد، شيرگيري، شش ماهگي، دوازده ماهگي و ۱۸ ماهگي و وزن پشم نشسته در سن ۱۸ ماهگي بترتيب ۴٫۲۸±۰٫۶۷، ۲۲٫۶۵±۴٫۵۵، ۳۱٫۰۷±۵٫۴۳، ۳۷٫۸۰±۶٫۶۵، ۴۴٫۷۵±۴٫۵۰ و ۲٫۲۳±۰٫۴۵ كيلوگرم بود. اين ميانگين براي صفات توليد مثل تركيبي مجموع تعداد بره هاي متولد شده و از شيرگرفته شده، و مجموع وزن بره هاي از شيرگرفته شده از هر ميش تحت آميزش در طي سه سال زايش متوالي بترتيب ۳٫۰۸±۰٫۷۹، ۲٫۷۵±۰٫۸۶ بره و ۶۱٫۹۹±۱۹٫۳۱ كيلوگرم بود.
بعد از برآورد مولفه هاي واريانس حاصل از اثر ژنتيكي افزايشي مستقيم، اثر ژنتيكي افزايشي مادري، اثر محيطي دايمي مادري و كوواريانس بين اثر عوامل ژنتيكي افزايشي مستقيم و مادري براي صفات توليدي و مولفه اثر ژنتيكي افزايشي مستقيم براي صفات توليد مثل تركيبي ميش به روش حداكثر درست نمايي محدود شده (
REML) و مناسب ترين مدل انتخاب شده با توجه به مقدار LogL از بين شش مدل مختلف حيواني برازش شده، تجزيه و تحليل هاي دو صفتي براي برآورد كوواريانس هاي ژنتيكي انجام گرفت.
همبستگي هاي ژنتيكي افزايشي مستقيم بين وزن بدن در سنين مختلف، مثبت و متوسط تا بالا (دامنه اي از ۰٫۲۳۶ تا ۰٫۹۹۵) و همبستگي هاي فنوتيپي بين اين صفات نيز مثبت و متوسط تا بالا (دامنه اي از ۰٫۲۳۷ تا ۰٫۸۰۲) اما پايين تر از همبستگي هاي ژنتيكي برآورد گرديدند. همبستگي هاي بين اثر ژنتيكي افزايشي مستقيم يك صفت وزن بدن با اثر ژنتيكي افزايشي مادري صفت ديگر وزن بدن، مثبت، اما بسيار متغير (دامنه اي از ۰٫۰۴۱ تا ۰٫۸۰۳) بود. همبستگي هاي ژنتيكي افزايشي مستقيم بين وزن بدن در سنين مختلف با وزن پشم نشسته در سن ۱۸ ماهگي، مثبت و متغير (دامنه اي از ۰٫۰۱۷ تا ۰٫۷۱۴) و همبستگي هاي فنوتيپي بين آن ها نيز مثبت، اما پايين (دامنه اي از ۰٫۱۰۱ تا ۰٫۲۴۶) برآورد شدند. همبستگي هاي ژنتيكي افزايشي مستقيم بين وزن بدن در سنين مختلف و صفت مجموع وزن بره هاي از شيرگرفته شده از هر ميش تحت آميزش در طي سه سال زايش متوالي، مثبت و بالا (دامنه اي از ۰٫۴۹۹ تا ۰٫۹۳۵) و همبستگي هاي فنوتيپي بين آن ها نيز مثبت (دامنه اي از ۰٫۰۶۶ تا ۰٫۲۰)، اما كمتر از همبستگي هاي ژنتيكي بود. همبستگي هاي ژنتيكي افزايشي مستقيم بين وزن بدن در سنين مختلف با مجموع تعداد بره هاي متولد و از شير گرفته شده از هر ميش تحت آميزش در طي سه سال زايش متوالي ميش، مثبت، متوسط تا بالا (دامنه اي از ۰٫۲۹۰ تا ۰٫۹۴۲) و همبستگي هاي فنوتيپي بين آن ها نيز مثبت اما پايين (دامنه اي از ۰٫۰۱۵ تا ۰٫۱۷۷) بود. همبستگي هاي ژنتيكي افزايشي مستقيم و فنوتيپي بين وزن پشم نشسته در سن ۱۸ ماهگي و صفات توليد مثل تركيبي ميش اكثرا منفي و متوسط به پايين (بترتيب ۰٫۰۲۱ تا -۰٫۳۰۴ و -۰٫۰۰۴ تا ۰٫۰۲۱) برآورد گرديدند. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه انتخاب مستقيم براي صفات وزن بدن در سنين اوليه زندگي حيوان، مي تواند سبب بهبود صفت توليد مثل تركيبي مجموع وزن بره هاي از شير گرفته شده از هر ميش تحت آميزش گردد.