سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کورش غلامحسینی – به ترتیب دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و استادیار گروه علوم دامی دانشکده
رسول واعظ ترشیزی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه تربیت مدرس
محمود وطن خواه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد

چکیده:

در این تحقیق، از اطلاعات ۴۵۱۳ رأس بره حاصل از تلاقی ۱۰۳۷ رأس دام ماده و ۲۲۵ رأس دام نر و اطلاعات تولی د مثل ترکیبی ۱۰۰۵ رأس میش، که در طی ۱۴ سال ( ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۱ ) توسط ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری استان چهار محال و بختیاری جمع آوری شده بود، برای برآورد همبستگی های ژنتیکی افزایشی و فنوتیپی بین صفات رشد ( وزن تولد, وزن شیرگیری و وزن
یکسالگی) با مجموع وزن بره های از شیرگرفته شده از هر میش تحت آمیزش در زایش های اول تا سوم با روش حداکثر درستنمایی محدود شده استفاده شد . همبستگی های ژنتیکی افزایشی بین وزن
تولد با مجموع وزن بره های از شیرگرفته شده از هر میش تحت آمیزش در دوره اول ، دوم و سوم به ترتیب ۰/۳۸۳ ، ۰/۴۲۵ و ۰/۴۹۲ برآورد شدند . این برآوردها برای وزن شیرگیری و وزن یکسالگی با مجموع وزن بره های از شیرگرفته شده از هر میش تحت آمیزش در دوره اول ، دوم و سوم به ترتیب ۰/۷۸۷ و ۰/۷۵۵ ، ۰/۵۷۹ و ۰/۶۵۳ و ۰/۶۳۸ و ۰/۷۶۷ بود . همبستگی های فنوتیپی بین صفات کمتر از همبستگی های ژنتیکی افزایشی بوده , از ۰/۲۳۹ (بین وزن شیرگیری و مجموع وزن بره های ازشیرگرفته شده از هر میش تحت آمیزش در دوره سوم) تا ۰/۶۷۹ (بین وزن یکسالگی و مجموع وزن بره های از شیرگرفته شده از هر میش تحت آمیزش در دوره اول ) متغیر بود. برآورد همبستگی های باقیمانده بین صفات دامنه ای از ۰/۰۱۷- (بین وزن یکسالگی و مجموع وزن بره های از شیرگرفته شده از هر میش تحت آمیزش در دوره اول ) تا ۰/۳۳۸ (بین وزن تولد و مجموع وزن بره های ازشیرگرفته شده از هر میش تحت آمیزش در دوره سوم) داشت.