سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید محمد علوی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
جلال صبا – هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
کاظم سلیمانی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
حمزه حمزه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان

چکیده:

خشکی مهمترین تنشی است که رشد و تولید گیاهان زراعی از جمله گندم را تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین اصلاح گیاهان برای این شرایط ضروری است. استفاده از صفات دارای وراثت پذیری بالا که همبستگی بالایی با عملکرد نشان می دهد، ما را در نیل به این هدف یاری خواهد کرد. برای این منظور ۲۰ ژنوتیپ گندم نان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار تحت شرایط دیم کشت شدند و صفات مورد ارزیابی در طول فصل رشد و پس از برداشت اندازه گیری شد. نتایج تجزیه همبستگی ژنتیکی، همبستگی معنی داری بین عملکرد و اکثریت صف ات زراعی به جز وزن پدانکل و تعداد سنبله در متر مربع نشان داد . در این آزمایش همبستگی منفی و معنی داری بین طول ریشک و عملکرد مشاهده شد. برآوردهای وراثت پذیری عمومی برای صفات وزن و طول پدانکل، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، تعداد سنبلچه بارور در سنبله و طول ریشک وراثت پذیری عمومی بسیار بالا و برای سایر صفات وراثت پذیری متوسط نشان داد. در کل می توان پاسخ به گزینش نسبتاً خوبی برای صفات طول پدانکل و وزن هزار دانه در شرایط دیم پیش بینی نمود.