سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب الله نصیری – نصیری،استادیار دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی شریف
سارا طباطبایی – احسان،جعفریان،کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی ش

چکیده:

وسایل نقلیه غیر از سواری به علت اندازه و عملکرد متفاوتشان از لحاظ شتاب و ترمزگیری، اثری متفاوت از سواریها برعملکرد ترافیک خصوصا در تقاطعها دارند.همسنگ سواری وسایل نقلیه سنگین ضریبی است که نشان میدهد چه تعداد سواری در صورت جایگزین شدن، اثر وسیله مورد نظر را روی جریان ترافیک حفظ می کند. معادل سواری غالباً بر اساس نسبت یک پارامتر خاص در حالتی که وسایل نقلیه سنگین در جریان موجودند وحالتی که همه وسایل نقلیه سواری هستند(حالت پایه)، برآورد می شود. در بیشتر موارد سرفاصله زمانی به عنوان این پارامتر در نطر گرفته شده است. بر این اساس ۲۰۰۰ (دستنامه ظرفیت جاده ها ) همسنگ سواری درتقاطعهای چراغدار را ۲ در نظر می گیرد. مقاله حاضر در مورد محاسبه همسنگ سواری در تقاطعهای چراغدار ایران به روش جدید برآورد تأخیر مربوط می شود به این معنی که معادل سواری براساس نسبت تأخیر ایجاد شده به ازای تعداد وسایل نقلیه سنگین به تآخیر ایجاد شده در جریان بدست می آید. همسنگ سواری حاصل عدد ثابتی نبوده بلکه تابعی از حجم ترافیک و تعداد حرکتها در ورودی است. در این مقاله مراحل کار شامل: آمارگیری ازچندین تقاطع چراغدار به منظور برآورد تأخیر، مدلسازی تقاطعهای منتخب در نرم افزار شبیه سازی ، کالیبراسیون این نرم افزار با استفاده از داده های میدانی، محاسبه تأخیر در سایر شرایط ترافیکی -که عملا باآمارگیری ممکن نبوده -و محاسبه همسنگ سواری وسایل نقلیه سنگین در شرایط مختلف ترافیکی بوده اند. در نهایت وابستگی به پارامترهای دیگر نظیر حجم ترافیک و درصد وسایل نقلیه سنگین بررسی شده و به صورت رابطه ای بر اساس این پارامترها، بیان شده است.