سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
ابوذر مهربان سرآسیاب – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، گروه مهندسی عمران، یاسوج، ایران
محمد صدقی اصل – استاد یار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج،
منصور پرویزی – استاد یار دانشکده عمران دانشگاه یاسوج

چکیده:
امروزه خسارات ناشی از سیل یکی از مسائل مهمی است که اکثر مناطق کشور با آن مواجه هستند. به همین دلیل پیش بینی وقایع سیلاب از اهمیت بسیاری برخوردار است. رودخانه بشار یکی از سرشاخه های اصلی رودخانه کارون بزرگمی باشد که به علت بالا بودن میزان بارندگی، سالانه سیلاب های فراوانی در حوضه پدید می آید. با توجه به واقع شدن شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در بالادست حوضه بشار و سدها، تاسیسات و اراضی کشاورزی زیادی درپایین دست این حوضه، تعیین سیلاب حوضه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این تحقیق ابتدا با بکارگیری الحاقیهHEC GeoHMS و نقشه رقومی ارتفاعی ) DEM ( منطقه در محیط نرم افزار ArcGIS مرز زیر حوضه ها، شبکه آبراهه ها و سایر خصوصیات فیزیکی حوضه تعیین گردید. پس از تهیه نقشه شماره منحنی ) CN ( زیر حوضه ها جهت استخراجهیدروگراف واحد کلارک و SCS ، اطلاعات لازم از GIS به مدل HEC HMS منتقل شد. در ادامه ۵ واقعه بارش رواناب – انتخاب و پارامترهای دو مدل بر اساس ۳ هیدروگراف مشاهده ای سیل مورد واسنجی و بر اساس ۲ هیدروگراف مشاهده ای دیگر ارزیابی شد. در نهایت پارامترهای بهینه مدل هیدروگراف واحد کلارک و هیدروگراف واحد SCS برای حوضه آبریز مورد اشاره استخراج و با یکدیگر مقایسه گردید و بر روی پارامترهای دو مدل آنالیز حساسیت انجام گرفت