سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لاله چالیش – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
سعداله هوشمند – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

به منظور بررسی برخی صفات و برآورد وراثت پذیری و ارتباط آن ها، پژوهشی با استفاده از یک جامعه از لاین های خالص نوترکیب گندم دو روم، در دو آزمایش یکی آزمایش گلدانی و دیگری در شرایط مزرعه در دانشگاه شهرکرد در سال ۸۵-۱۳۸۴ اجرا گردید. در شرایط گلدانی لاین های جامعه، والدین و ارقام شاهد در یک طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و در شرایط مزرعه در قالب طرح آگمنت مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ژنوتیپ های مورد مطالعه از لحاظ کلیه صفات مورد بررسی به جز میانگین وزن دانه در سنبله اصلی، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک وطول دوره پر شدن دانه تفاوت معنی دار داشتند . قابلیت توارث صفات که بر مبنای میانگین واحد آزمایشی محاسبه گردید، برای صفات تعداد پنجه، تعداد پنجه بارور، تعداد دانه در سنبله فرعی ومتوسط وزن دانه در سنبله فرعی، نسبتاً پائین و برای صفات وزن ۱۰۰ دانه، تعداد دانه در سنبله اصلی، عملکرد دانه، ارتفاع، روز تا گلدهی، طول سنبله و شاخص برداشت متوسط به بالا بود . شاخص برداشت و تعد اد بذر در بوته در هر دو آزمایش همبستگی بالائی با عملکرد دانه نشان دادند و از ویژگی های اصلی توجیه کننده تنوع عملکرد دانه بودند.