سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مرضیه مالمیر – کارشناسارشد منابع آب دانشگاه تهران
مجید خلقی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
مریم قشقایی – دانشجوی کارشناسیارشد منابع آب دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کشاورزی بومشناختی به عنوان یک روش علمی در فرآیند توسعه پایدار , سعی بر ایجاد چارچوبی دارد که در آن علاوه بر ارائه راهکارهای مناسب افزایش عملکرد محصولات زراعی , اثرات منفی توسعه بر محیط زیست، منـابع طبیعـی و عوامـل اقتـصادی – اجتماعی نیز تا حد ممکن کاهش یابد . درحال حاضر استفاده روزافزون از منابع آب بهصورت یک تهدید جدی بـرای پایـداری بومشناختی محیط زیست بـه شـمار مـی آیـد . چگـونگی تخـصیص منـابع آب موجـود بـین مـصارف مختلـف از جملـه مـصارف کشاورزی و نیاز آب زیست محیطی، بهعنوان یکی از مهمترین مسائل مدیریتی منـابع آب مطـرح مـی باشـد . ایـن مـسئله در طـی دورههای کم آبی تشدید میشود , بهگونهای که کاهش در میـزان آورد رودخانـه هـا موجـب ایجـاد مخـاطراتی در شـرایط بـوم – شناختی زیستگاههای آبی می شود . لذا تحلیل و بررسی جریان های کمآبی، نتایج مفید و قابـل اسـتفاده ای در مـسائل و برنامـه – ریزیهای بوم شناختی کشاورزی و منابع آب را به دنبال خواهد داشت . هدف از انجام این تحقیق بررسـی توزیـع هـای متـداول و مناسب جهت آنالیز فراوانی کمآبیها و در نتیجه شناسایی مناسب ترین توزیع بـا اسـتفاده از آزمـون ضـرایب همبـستگی بـرازش احتمالاتی میباشد . مطالعه موردی این تحقیق در حوضه آبریز تالش و مرداب انزلی با استفاده از سری حداقل جریان هفت روزه ۱۳ رودخانه انجام گرفته است . نتایج نشان می دهد که از بین توزیع های مورد بررسی، توزیع پیرسون نوع ۳ مناسـب تـرین توزیـع برای کمآبیهای هفتروزه در این حوضه، است