مقاله برآورد پارامترهاي ژنتيکي برخي صفات اقتصادي در مرغ هاي بومي استان آذربايجان غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش علوم دامي از صفحه ۱۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: برآورد پارامترهاي ژنتيکي برخي صفات اقتصادي در مرغ هاي بومي استان آذربايجان غربي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وراثت پذيري
مقاله مرغ بومي آذربايجان غربي
مقاله صفات اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژاد علي
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: امين افشار مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي سيدجمال الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، از تعداد ۴۷۲۵ داده مربوط به پنج نسل مرغ و خروس هاي بومي آذربايجان غربي که از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ در ايستگاه اصلاح نژاد مرغ بومي استان آذربايجان غربي واقع در شهرستان اروميه رکورد برداري شده بود، استفاده شد.
صفات مورد مطالعه شامل وزن بدن در ۱۲ هفتگي، تعداد تخم مرغ، ميانگين وزن تخم مرغ در هفته هاي ۲۸، ۳۰ و ۳۲ و همچنين سن بلوغ جنسي بوده که با مدل دام تک صفتي و با استفاده از الگوريتم حداکثر درست نمايي محدود شده بدون مشتق گيري و توسط نرم افزار DFREML، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و وراثت پذيري آنها به ترتيب ۰٫۱۸±۰٫۰۳، ۰٫۱۸±۰٫۰۴، ۰٫۲۱±۰٫۰۳ و ۰٫۴۳±۰٫۰۸ برآورد گرديد. همچنين به منظور تعيين پيشرفت ژنتيکي صفات مورد مطالعه، ضريب تابعيت خطي ارزشهاي اصلاحي هر صفت نسبت به نسل محاسبه و با استفاده از اصول تجزيه واريانس معني دار بودن آنها سنجيده شد. در بين همه صفات مورد مطالعه، فقط ضريب تابعيت خطي ارزشهاي اصلاحي مربوط به صفات وزن بدن در ۱۲ هفتگي و تعداد تخم مرغ نسبت به نسل مثبت و معني دار محاسبه شد که نشان دهنده پيشرفت ژنتيکي اين دو صفت طي پنج نسل انتخاب بود.