مقاله برآورد پارامترهاي ژنتيکي و اثر همخوني در صفات اقتصادي پيله در لاين هاي مختلف کرم ابريشم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم دامي از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: برآورد پارامترهاي ژنتيکي و اثر همخوني در صفات اقتصادي پيله در لاين هاي مختلف کرم ابريشم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاين
مقاله کرم ابريشم
مقاله وراثت پذيري
مقاله ضريب همخوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهيان شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: غني پور ماني
جناب آقای / سرکار خانم: صيداوي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق به منظور بررسي اثر همخوني بر صفات اقتصادي از ۲۲۴۹۴ رکورد ده لاين تجاري کرم ابريشم موجود در مرکز تحقيقات کرم ابريشم کشور شامل لاين هاي چيني ۳۲، ۱۰۴، ۱۱۰، ۱۵۲، ۱۵۴ و ژاپني ۳۱، ۱۰۳، ۱۰۷، ۱۵۱ و ۱۵۳ که در طي سال هاي ۸۳ تا ۸۵ مشتمل بر چهار نسل، پرورش داده شده بودند، استفاده شد. مدل خطي مورد استفاده شامل اثر همخوني به عنوان متغير کمکي همراه با اثرات ثابت لاين، جنس و نسل بودند. تمامي اثرات موجود در مدل بر صفات وزن پيله، وزن قشر و درصد قشر پيله، به شدت معني دار بودند (P<0.0001) و فقط متغير کمکي اثر همخوني روي صفت وزن قشر پيله معني دار نبود. اختلاف ميانگين هاي بين سطوح اثرات ثابت در همه صفات، معني دار بودند (P<0.0001) لاين هاي چيني ۱۰۴، ۱۵۲، ۳۲ و لاين هاي ژاپني ۱۵۳، ۱۰۳، ۳۱ داراي عملکرد خوبي بودند. همچنين بيشترين مقدار وراثت پذيري در همه صفات، مربوط به لاين ۳۱ و کمترين مقادير آن در لاين ۱۵۳ بود. در صفت درصد قشر پيله، کمترين مقادير وراثت پذيري در لاين هاي ۱۵۲، ۱۰۴ و ۳۲ بود. ميانگين ضريب همخوني در نسل هاي اول و دوم معادل صفر و در نسل هاي سوم و چهارم به ترتيب ۰٫۰۳۶۴۴ و ۰٫۰۷۳۲۷ بود که نشان دهنده دو برابر شدن ميانگين اين ضرايب در نسل چهارم و نيز بيانگر عدم کنترل تلاقي هاي خويشاوندي بود.