سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم شریفی تشنیزی – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
صدیقه زال آقائی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینای همدان
علی ارومیه ای – دانشیار زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
مجید صفویان – کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

پارامترهای تغییرشکلپذیری نشاندهنده میزان تغییرشکل تودهسنگ در پاسخ به هرگونه بارگذاری یا باربرداری است. این پارامتر در طراحی پروژههایی که حتی نسبت به تغییرشکلهای کم نیز حساس هستند اهمیت زیادی دارد. بنابراین برای برآورد پارامترهای تغییرشکلپذیری سنگهای ساختگاه سد گتوند علیا که در ٣٠ کیلومتری شمال غربی شهرستان شوشتر در استان خوزستان و بر روی سازندهای آغاجاری و بختیاری درحال احداث می- باشد، از آزمایش برجای بارگذاری صفحهای استفاده شد. که هدف از انجام این آزمایش برآورد پارامترهای تغییرشکلپذیری در سنگهای ساختگاه این سد بود که در این مقاله به بحث و بررسی نتایج این آزمایش در برآورد پارامترهای تغییرشکلپذیری نظیر مدول تغییرشکل، مدول تغییرشکل دائمی، درجه ناهمسانگردی، میزان دگرشکلی و … پرداخته شده است.