سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول دادخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
رسول اجل لوئیان – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محمود هاشمی اصفهانیان – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
جواد محمدی کوجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

متروی اصفهان ( قطعه جنوبی ) به صورت دو تونل با مقطع نعل اسبی در تناوبی از شیل و ماسه سنگدر حال احداث می باشدو دارای طول۳۷۳۷ متر می باشند . حفاری به کمک دستگاه رودهدرRode Header و با عرض ۷ و ارتفاع ۶/۷ متر در حال انجام می باشد . جهت طبقه بندی توده های سنگی از سه روش ) RMR (Bieniawski 1989 Q(Barton et al., 1674) و روش GSI (Hoek et al., 1995 ) استفاده شده است و بر اساس این دو طبقه بندی ویژگیهای ژئومکانیکی توده سنگهایدربرگیرنده تعیین شده است . در این تحقیق ویژگیهای ژئومکانیکی توده سنگهای دربرگیرنده تونلهای متروی اصفهان به کمک دادههای ح اصل از مغزه های حفاری شده و برداشتهای در حین حفاری برآورد شده است .