سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
امیر رشیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
محمد رزم کبیر – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
محمد باقر صیاد نژاد – کارشناس ارشد مرکز اصلاح نژاد دام کشور

چکیده:

در این پژوهش به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر و تولیدمثل از داده های مرکز اصلاح نژاد دام ۱۳۵۰ از ۲۵ استان کشور جمع آوری شده بود استفاده شد. صفات مورد مطالعه شامل نرخ – کشور که طی سالهای ۱۳۸۵ آبستنی دختری و مقدار شیر تولیدی بود. برآورد پارامترها براساس دو مدل حیوانی یک و چندمتغیره با استفاده از روش حداکثر درستنمائی محدود شده و الگوریتم AIREML نرم افزار WOMBAT 1.0 انجام گرفت. وراثت پذیری نرخ آبستنی دختری در شیرواری اول برابر با ۰٫۰۴ در شیرواری دوم برابر با ۰٫۰۳ و در شیرواری سوم ۰٫۰۲ بود. وراثت پذیری صفت شیر تولیدی نیز در شیرواری اول، دوم و سوم بترتیب ۰٫۲۹، ۰٫۲۴ و ۰٫۲۰ برآورد شد. در تجزیه و تحلیل دومتغیره نیز وراثت پذیری نرخ آبستنی دختری نسبت به نتایج تجزیه و تحلیل یک متغیره اندکی افزایش یافت و بترتیب برای شیرواری اول، دوم و سوم برابر با ۰٫۰۵، ۰٫۰۴ و ۰٫۰۳ بود. همچنین وراثت پذیری صفت شیر تولیدی در شیرواری اول، دوم و سوم بترتیب برابر با ۰٫۲۹، ۰٫۲۵، ۰٫۲۰ بود. در شیرواری اول همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین صفت شیر تولیدی با نرخ آبستنی دختری ۰٫۵۵۸- و ۰٫۱۲۲- برآورد شد.