سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی حسین غلامی نیا – دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی و دانشگاه تبریز، دانش

چکیده:

به منظور بررسی اثرات محیطی و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفند شال از رکوردهای وزن تولد، وزن از شیرگیری، وزن ۶ ماهگی و متوسط افزایش وزن روزانه ۷۵۹ راس بره که در بخش امور دام و مرکز تحقیقات جهاد سازندگی استان قزوین ثبت گردیده بود استفاده شد. میانگین حداقل مربعات و انحراف استاندارد برای این صفات به ترتیب برای وزن تولد (۰/۰۶۹ ± ۴/۵)، وزن از شیرگیری (۰/۰۵ ± ۲۳/۶۵)، متوسط افزایش وزن روزانه در مرحله قبل از شیرگیری (۰/۰۰۵ ± ۰/۱۹۶)، وزن ۶ ماهگی (۴/۹۵ ± ۳۰/۳)، و متوسط افزایش وزن روزانه در مرحله بعداز شیرگیری ( ۰/۰۰۶ +۰/۰۸۲) کیلوگرم به دست آمد. عوامل محیطی جنس بره، سال تولد، تیپ تولد روی صفات رشد اثر معنی دار (p< 0/01) نشان داد دوره زایش به جز وزن تولد در سایر رکوردها اثر معنی دار نشان داد. ( p< 0/05) وراثت پذیری صفات وزن تولد، وزن از شیرگیری وزن ۶ ماهگی، متوسط افزایش وزن در دو مرحله قبل و بعداز شیرگیری به ترتیب ۰/۰۶۲ ± ۰/۱۰۴ ، ۰/۰۹۱ ± ۰/۱۶، ۰/۰۵۳ ± ۰/۱۲۷، ۰/۰۴ ± ۰/۱۱۳، ۰/۰۰۶ ± ۰/۰۸ برآورد گردید. همبستگی های ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی بین وزن تولد با وزن از شیرگیری، وزن از شیرگیری با افزایش وزن روزانه قبل از شیرگیری، وزن از شیرگیری با وزن ۶ ماهگی به ترتیب (۰/۲۱ ± ۰/۴۵ و ۰/۲۳۵ ± ۰/۴۳۴) ، (۰/۰۰۶ ± ۰/۰۰۵۲ و ۰/۷۴ ± ۰/۳۲۶) و (۰/۲۵ ± ۰/۶۹۲ و ۰/۱۶۲ ± ۰/۲۳۷) به دست آمد.