سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر رشیدی – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کردستان
حسین آخشی – دانش آموخته سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
مظفر رمضانیان – دانش آموخته سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل رکوردهای وزن تولد، شیرگیری و شش ماهگی بره هاینژاد کردی تیپ دشت است، که در سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۸ در یک گله تحت پوشش طرح محوری قوچ در شهرستان بیجار جمع آوری ورکوردگیری شده بود . مؤلفه های واریانس – کواریانس و پارامترهای ژنتیکی با روش AI-REML براساس آنالیز چند متغیره (سه صفت ) مدل دام برآورد شد. اثر سال، نوع تولد و جنس بر صفات مورد بررسی معنی دار بود (۰/۰۱>P) . اثر سن مادر بر وزن تولد معنی دار(۰/۰۵>P) ولی بر صفات وزن شیرگیری و ۶ماهگی معنی دار نبود . آزمون نسبت لگاریتم درستنمایی LOG L حاصل از مدل های مختلف در آنالیز یک متغیره نشان داد که اثرات ژنتیکی افزایشی مادری و محیط دائمی مادری بر صفات مورد بررسی معنی دار نمی باشند . وراثت پذیری وزن تولد، شیرگیری و ۶ ماهگی به ترتیب ، ۰/۰۵ ± ۰/۴۴ ، ۰/۰۵ ± ۰/۲۶ و ۰/۰۵ ± ۰/۲۰ بود . همبستگی ژنتیکی بین وزن تولد – شیرگیری، تولد – ۶ ماهگی و شیرگیری – ۶ ماهگی به ترتیب ۰/۱۲ ± ۰/۲۸ ، ۰/۱۲ ± ۰/۴۰ و ۰/۹ ± ۰/۶۸ ، همبستگی محیطی به ترتیب ۰/۰۵ ± ۰/۱۸ ، ۰/۰۵ ± ۰/۱۶ و ۰/۰۳ ± ۰/۶۴ و همبستگی فنو تیپی به ترتیب ۰/۲۱ ، ۰/۲۲ و ۰/۶۵ بود .