سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی شادمانی –
حسین طبری –
صفر معروفی –

چکیده:

سیلاب را میتوان یکی از مهمترین بلایای طبیعی دانست که جان انسانها و نیز سرمایه آنها را تهدید مینماید. بنابراین جهت مهار این پدیده، باید مقدار جریان سیلابی پیشبینی گردد. در این تحقیق داده‌های سنجش از دور و تکنیکهای GIS برای بررسی پتانسیل سیلخیزی حوضه‌ خسروآباد (همدان) مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور لایه‌های موضوعی مختلف مانند نقشه‌های کاربری اراضی و پوشش گیاهی و نقشه‌ گروه هیدرولوژیکی خاک تهیه شدند. با استفاده از آمار ۱۱ ساله بارندگی ثبت شده در ده ایستگاه بارانسنجی موجود در منطقه، روش SCS جهت بررسی پتانسیل سیلخیزی بکار رفت. جهت بررسی تأثیر شرایط رطوبتی پیشین خاک بر پتانسیل سیلخیزی، شماره منحنی نفوذ (CN) و پتانسیل سیلخیزی برای شرایط رطوبتی پیشین خاک در سه حالت خشک، نرمال و مرطوب تعیین و مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که شرایط رطوبتی پیشین خاک بر میزان رواناب در حوضه های آبریز تأثیر زیادی دارد. بطوریکه در شرایط مرطوب، خطر سیلاب در حوضه‌ آبریز مورد مطالعه وجود دارد و با افزایش رطوبت، سطوح با عمق جریان بیشتر به طور قابل توجهی افزایش مییابد.