مقاله برآورد کارايي ماليات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ماليات از صفحه ۴۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: برآورد کارايي ماليات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ظرفيت مالياتي
مقاله ماليات مشاغل
مقاله ماليات اشخاص حقوقي
مقاله کوشش مالياتي
مقاله کارايي مالياتي
مقاله تابع توليد مرزي تصادفي
مقاله تحليل مرزي تصادفي (SFA)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب مازار علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ظرفيت مالياتي در واقع اطلاعات لازم در مورد ظرفيت يک کشور و يا يک منطقه در تجهيز منابع مالياتي براي پاسخ گويي به مشکلات مالي و اجرايي سياست هاي اقتصادي را فراهم مي آورد. در اين مطالعه سعي بر آن بوده است که با استفاده از داده هاي تاثيرگذار بر ميزان ماليات مشاغل و اشخاص حقوقي، ظرفيت مالياتي اين دو منبع در استان هاي مختلف کشور برآورد گردد. بنابراين با بررسي متغيرهاي تعيين کننده درآمد مالياتي استان ها، از داده هاي استان هاي مختلف کشور (۲۸ استان) طي دوره ۱۳۷۹تا ۱۳۸۵ و از روش تحليل مرزي تصادفي(SFA)  استفاده گرديد تا كارايي هركدام از استان ها برآورد گردد. مطالعه در خصوص کارايي استان ها در زمينه ماليات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقي حاکي از آن بوده که در زمينه ماليات مشاغل بطور متوسط کارايي در دوره مذكور، براي استان هاي توسعه يافته بدون تهران ۷۲٫۳ درصد و براي استان هاي كمتر توسعه يافته ۶۶٫۵ درصد بوده است. همچنين در زمينه ماليات اشخاص حقوقي بطور متوسط کارايي براي استان هاي توسعه يافته بدون تهران ۴۷٫۸ درصد و براي استان هاي كمتر توسعه يافته ۷۲٫۴ بوده است. در اين مقاله عدم کارايي هر استان را به عنوان شکاف بين ظرفيت قانوني و بالفعل استان در نظر گرفته و ظرفيت بالقوه محاسبه مي شود. همچنين نتايج کوشش مالياتي نشان مي دهد که بطور متوسط در دوره، کوشش مالياتي در مورد ماليات مشاغل کاهشي و در مورد ماليات اشخاص حقوقي افزايشي بوده است.