مقاله برآورد کارايي هزينه اي شعب بانک تجارت استان اصفهان و عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: برآورد کارايي هزينه اي شعب بانک تجارت استان اصفهان و عوامل موثر بر آن
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارايي
مقاله کارايي هزينه اي
مقاله تابع توليد مرزي
مقاله بانک
مقاله بانک تجارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر همايون
جناب آقای / سرکار خانم: فروتن فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به نقش اساسي نظام بانکي در اقتصاد کشورها، کارايي صنعت بانک داري همواره مورد توجه دولت مردان بوده و به وجود آوردن شبکه اي کارا از شعب، يکي از راه کارهاي اصلي در تنظيم برنامه هاي بهبود کارايي در سطح يک بانک محسوب مي شود. بر اين اساس تحقيق حاضر کارايي هزينه اي ۱۲۸ شعبه بانک تجارت استان اصفهان طي سال هاي ۱۳۸۸-۱۳۸۶ از طريق تحليل مرزي تصادفي، تابع هزينه ترانسلوگ و روش حداکثر درست نمايي برآورد و عوامل موثر بر کارايي هزينه اي شعب مذکور را شناسايي مي نمايد. الگوي مورد استفاده در اين پژوهش، الگوي ناکارايي باتيس و کوئلي (۱۹۹۵) مي باشد. نتايج آماري حاصل از برازش داده ها نشان مي دهند که ميانگين کارايي هزينه اي شعب بانک تجارت استان اصفهان طي دوره مورد بررسي ۸۷٫۶۱ درصد مي باشد. ضمنا کارايي هزينه اي شعب با نسبت هاي تسهيلات اعطايي به دارايي کل و سود پيش از کسر ماليات به کل دارايي شعب، رابطه مستقيم و با نسبت هاي دارايي نقد به دارايي کل و سپرده هاي بلندمدت به کل سپرده هاي شعب، رابطه معکوس دارد.