سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید منصوری – استادیار دانشکده فنی، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله یک روش کمی برای تخمین بازدهی انفجارات معدنی معرفی می گردد که اساس آن بر مقایسه کمی بین توزیع بلوکهای طبیعی تشکیل دهنده توده سنگ برجا (بوجود آمده در اثر تقاطع ناپیوستگی های موجود در توده سنگ) و توزیع بلوکهای جبهه کار خرد شده پس از انفجار استوار است. بمنظور تخمین توزیع طبیعی بلوکهای توده سنگ برجا، ناپیوستگی های موجود در توده سنگ سرچشمه برداشتگردیده،مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و سپس با استفاده از نتایج بدست امده در مورد پارامترهای آماری دسته درزه های طبیعی، توده سنگ سرچشمه شبیه سازی و منحنی بلوک بندی توده سنگ بر جا تعیین گردید. برای تخمین دانه بندی جببه کار خرد شده هر انفجار، در حدود ۲۰-۳۰ عکس در سه مرحله ازجببه کار خرد شده گرفته و با استفاده از تکنیک آنالیز تصویری دانه بندی بلوکها تخمین زده شد.