سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی دینی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – آب، دانشکده فنی دانشگاه تهران
مسعود تابش – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
محسن ناصری – کارشناس ارشد عمران – آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

برآورد مصرف آب در سیستم های آبرسانی یکی از مهمترین و کاربردی ترین مباحث می باشد. پیچیدگی و تاثیر عوامل و پارامترهای مختلف بر میزان مصرف سبب گردیده است که روش های تحلیلی و ریاضی کارایی لازم را در این زمینه نداشته باشند. در این مقاله روش نوروفازی برای برآورد مصرف آب شهری تهران بکار رفته است. پارامترهای هواشناسی مربوط به سه ایستگاه هواشناسی تهران بزرگ به روش تیسن وزن دهی شده و از میانگین وزنی آنها داده های ورودی مدل بدستمی آید. با ایجاد همبستگی بین میانگین وزنی پارامترهای هواشناسی و داده های مصرف پارامترهای موثر مدل انتخاب می شود. پارامترهای موثر انتخاب شده شامل درجه حرارت متوسط روزانه، درصد رطوبت نسبی، مصرف روزانه یک روز قبل، مصرف روزانه یک هفته قبل و مصرف روزانه یک سال قبل می باشد. در این مقاله مدل نوروفازی سوگنو با الگوریتم بهینه سازی ترکیبی پس از انتشار خطا و حداقل مربعات برای ساخت مدل های با دو ورودی استفاده شده است. نوع تفکیک ورودی ها به صورت خوشه ای می باشد. مدل های با ورودی صرفا مصرف، دارای بهترین نتایج میباشد که در این میان مدل با ورودی مصرف یک روز قبل و یک هفته قبل از آن جمله است.