سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود تابش – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
مهدی دینی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

برآورد مصرف آب در سیستم های آبرسانی یکی از مهمترین و کاربردی ترین مباحث می باشد. پیچیدگی و تاثیر عوامل و پارامترهای مختلف بر میزان مصرف سبب گردیده است که روش های تحلیلی و ریاضی کارایی لازم را در این زمینه نداشته باشد.در این مقاله روش استنتاج فازی یگانه برای برآورد مصرف آب شهری تهران بکار رفته است، پارامترهای هواشناسی مربوط به سه ایستگاه هواشناسی تهران بزرگ به روش تیسن وزن دهی شده و از میانگین وزنی آنها داده های ورودی مدل بدست می آید. با ایجاد همبستگی بین میانگین وزنی پارامترها و داده های مصرف پارامترهای موثر مدل انتخاب می شود. پارامترهای موثر که دارای بیشترین ضریب همبستگی مثبت و منفی با مصرف بوده درجه حرارت متوسط روزانه و درصد رطوبت انتخاب شده است و در نهایت بر اساس این دو پارامتر و روش استتنتاج فازی سوگنو که متکی بر دانش قبلی است مدل های مختلف برآورد فازی با هم مقایسه گردیده است.