سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسر چقا – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
علی اصغر قائمی – استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

تقریبا ۶۰ درصد جمعیت کشورهای در حال توسعه از راه کشاورزی امرار معاش می کنند، بهره برداری فشرده ، از منابع آب و خاک و افزایش رو زافزون مصرف کودهای شیمیایی وسموم کشاورزی، این دومنبع حیاتی را تهدید می کند. از آنجایی که با استفاده از سیستمهای تزریق کود مثل پمپ ، ونتوری و یا تانک کود می توان در سیستم آبیاری بارانی اقام به کود آبیاری نمود، بررسی یکنواختی توزیع کود درسطح خاک و عمق ریشه از اهمیت خاصی برخورداراست. هدف از این تحقیق بررسی یکنواختی توزیع نیترات در سیستم آبیاری عقربه ای (Center Pivot) تحت مدیریت کود آبیاری گندم درسطح مزرعه و در عمق ۳۰-۶۰ سانتی متری می باشد. این تحقیق در مزرعه ای بهمساحت ۳۲/۱ هکتار در شمال غرب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در منطقه باجگاه (عرض جغرافیایی ۳۶َ ۲۶ درجه سانتی گراد ، طول جغرافیایی ۳۲َ ۵۲ درجه سانتی گراد) و ارتفاع از سطح دریا (۱۸۱۰ متر) تحت سیستم آبیاری بارانی عقربه ای (کم فشار) انجام گردید.نیتروژن مورد نیاز گیاه ازمنبع کودی اوره (۴۶% N) تامین گردی. این مقدار در سیستم عقربه ای تحت مدیریت کود ابیاری برابر ۱۱۵ کیلوگرم در هکتار، که در طول دوره رشد به ترتیب بامقادیر N15.6 , N15.6 , N15.6 , N12.5 , N12.5 , N9.4 , N7.8 کیلوگرم در هکتار به زمین داده شد. نتایج نشانداد میانگین ضریب یکنواختی کود در قوطی های نمونه برداری و در عمق خاک به ترتیب برابر با ۸۰و ۷۸درصد بوده است. توزیع یکنواختی کود درسطوح کودی N15.6 , N7.8 در امتداد هر شعاع در پروفیل خاک و در داخل قوطی های نمونه برداری به ترتیب کمترین و بیشترینمقدار بوده است.