مقاله براورد آب قابل بارش کلي با استفاده از تصاوير ماهواره اي MODIS و داده هاي راديوساوند: ناحيه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در برنامه ريزي و آمايش فضا (مدرس علوم انساني) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: براورد آب قابل بارش کلي با استفاده از تصاوير ماهواره اي MODIS و داده هاي راديوساوند: ناحيه تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب قابل بارش کلي
مقاله سنجش از دور
مقاله راديوساوند
مقاله MODIS
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مباشري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورباقركردي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده اصل منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي ناييني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توانايي در براورد آب قابل بارش کلي در پيش بيني ميزان باران، زمان، ميزان سرريز سدها و همچنين پيش بيني وقوع سيلاب مفيد مي باشد. براي استخراج آب قابل بارش ماهواره اي از باندهاي فروسرخ نزديک تصاوير سنجنده ماديس استفاده شده است. اعتبارسنجي آب قابل بارش ماهواره اي، با داده هاي راديوساوند انجام شده است. با توجه به محدوديت هاي اجراي الگوريتم به شرايط آسمان فاقد ابر و جو تقريبا پايدار، وضعيت عمومي جو در روز گذر ماهواره به کمک نمودارهاي ترموديناميکي Skew-T و نيز تفسير بصري، به طور کامل بررسي شده است. به کمک معادلات ترموديناميکي، آب قابل بارش حاصل از کل گمانه زني هاي راديوساوند محاسبه شده است. آن گاه با توجه به پايداري و نبود ورود توده هواي جديد به منطقه براي روزهاي منتخب، از طريق ترسيم و تحليل هاي نمودارهايSkew-T ، آب قابل بارش کلي به وسيله راديوساوند در لحظه گذر ماهواره درون يابي شده است. از طريق تکنيک نسبت بازتابندگي ظاهري باند جذبي به باند غير جذبي بخار آب MODIS، ميزان قابليت عبور بخار آب براي هر يک از باندهاي مخصوص بخار آب به دست آورده شد. کل بخار آب قابل بارش در مسير سنجنده – زمين، با توجه به زواياي زنيت خورشيد، ماهواره و قابليت عبور بخار آب به دست آمده از تکنيک نسبت باندي با اجراي الگوريتم باند فروسرخ نزديک ماديس در شرايط مختلف جوي به دست آورده شد. براي تعيين مقادير و در الگوريتم مذکور از شاخص EVI استفاده شد. در پايان، رگرسيون بين آب قابل بارش ماهواره اي و آب قابل بارش محاسبه شده از داده هاي راديوساوند، نشان داده است که باندهاي ۱۸ و ۱۹ ماديس براي استخراج آب قابل بارش در شرايط جوي ايستگاه مهرآباد مناسب مي باشند.