مقاله براورد دما – فشار و گريزندگي اکسيژن در گابرو – پيروکسنيت هاي تازه کند کليبر، با تمرکز بر شيمي بلورها و فعاليت کاني ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۳۸۱ تا ۳۹۶ منتشر شده است.
نام: براورد دما – فشار و گريزندگي اکسيژن در گابرو – پيروکسنيت هاي تازه کند کليبر، با تمرکز بر شيمي بلورها و فعاليت کاني ها
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيروکسنيت
مقاله دما فشار سنجي
مقاله فعاليت کاني ها
مقاله نا آميختگي هماتيت
مقاله ايلمنيت
مقاله گريزندگي اکسيژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مويد محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مجرد منير
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده قادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مجموعه مافيک  اولترامافيک تازه کند کليبر در شمالغرب ايران به سن نسبي سنوزوئيک زيرين، هسته پيروکسنيتي با گابرو و کل مجموعه با سنگ هاي ولکانوکلاستيک سازند مجيد آباد احاطه شده اند. کاني هاي اصلي موجود در گابروها شامل پلاژيوکلاز+کلينوپيروکسن+آمفيبول+فلوگوپيت و کاني هاي اصلي پيروکسنيت ها عبارتند از کلينوپيروکسن+اليوين+کاني هاي کدر است. ترکيب پيروکسن در هر دو نوع سنگ از ديوپسيد غني بوده و داراي مقاديري هدنبرژيت و کلسيم چرماک است. پلاژيوکلاز، آنورتيتي و ترکيب کاني تيره هماتيتي است. با بررسي ارتباط بين فعاليت کاني هاي اصلي در اين سنگ ها با ترکيب شیمیايي کاني ها مشخص شد که فعاليت کاني کلسيم چرماک در پيروکسن با مقدار Al با پيکره هشت وجهي کنترل مي شود. در حالي که فعاليت چرماکيت در آمفيبول رابطه مستقيمي با Al موجود در پيکره چهار وجهي داشته و با Si چهار وجهي، Al هشت وجهي و Na موجود در پيکره A رابطه عکس دارد. با استفاده از روش هاي مختلف فشار ۸-۱۰kbar در دماي ۹۰۰°C براي تبلور پيروکسنيت ها و فشار ۷-۹kbar در همان دما براي گابروهاي مجموعه براورد شده است. دماي جدايش تيغه هاي ايلمنيتي مشاهده شده از متن هماتيت طي فرايندهاي نيمه جامد ۴۷۰ºC (200 درجه کمتر از جامد شدن نهايي هماتيت) تعيين شده است. Log fO2 براي ماگماي مولد اين سنگ ها ۸- تا ۱۴- و براي پيروکسنيت ها اين کميت بالاتر از گابروها ارزيابي شده است.