سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهین روزی طلب – دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – دانشکده پرستاری و مامایی – بیمارستان امام سج
مهرانگیز عسکریان – دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – دانشکده پرستاری و مامایی – بیمارستان امام سج
بیژن محمدی – دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – دانشکده پرستاری و مامایی – بیمارستان امام سج

چکیده:

زلزله ازحوادث طبیعی شایع در بسیاری از نقاط دنیاست که خسارات مالی و جانی بسیاری را به دنبـال دارد . ایـران بـا وسـعتی معادل ۱۶۴۸۱۹۵ کیلومتر مربع بر روی نوارزلزله خیز آلپ – هیمالایا قرار گرفته است . از حدو د ۳۰۰ شـهر کـشورایران حـدود %۷۷ آ نها بر روی گسلها و پهنه بندی زلزله قرار گرفته اند . طبق آمار به دست امده در سال ۱۳۸۱ بیش از ۳۸ زمـین لـرزه در ایران ثبت شده است . اما دیر یا زود دوباره زمین لرزیدن را از سرخواهد گرفت و دوباره هزاران نفر در شرایط اضطرار قرارخواهند گرفت که به کمک نیاز دارند . شرایط بحرانی موجب بروز شرایط فیزیولوژیکی خاص ومختل شدن سلامت جسمی و روانی ناشی ازاسترس می شود . لذا درچرخه مدیریت حوادث غیرمترقبه، تامین موادغذایی به مقدارکافی جهت کاهش تلفات انسانی، کاهش
شیوع بیماریهای عفونی وهمچنین حفظ کارائی مناسب افراد حائز اهمیت است . نویسنده این مقاله معتقد است کـه در مرحلـه اول جهت براوردن نیازهای تغذیه ای افراد، باید ارزیابی سریع و دقیق از وضعیت موجود بـه عمـل آیـد و درمرحلـه دوم برنامـه ریزی مناسب جهت جمع اوری کمکهای غذایی و رساندن آنها به گروه هدف در یک دوره ک وتاه مدت و یا دراز مـدت مـد نظـر قرارگیرد . این مواد غذایی باید مناسب مصرف انسان، دارای ارزش تغذیـه ای، ایمـن از نظـر بهداشـتی، قابـل پـذیرش از لحـاظ فرهنگی، قابلیت آماده سازی آسان و امکان طبخ آنها بوسیله تسهیلات و منابع سوختی موجـود و دردسـترس باشـد . نویـسنده دراین مقاله قصد دارد به اصول برنامه ریزی غذایی درشرایط بحرانی در مراحل زیر بپردازد .
-۱ برنامه ریزی غذایی در مرحله امدادرسانی اولیه
-۲ برنامه ریزی غذایی درمرحله بازیابی
-۳ برنامه ریزی غذایی توسط مسئولین تغذیه
-۴ برنامه ریزی غذایی شخصی در صورت بروز زلزله