سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید حسین صباغ پور – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم

چکیده:

کرمانشاه با کشت سالیانه حدود ۱۸۰۰۰۰ هکتار نخود در شرایط دیم قطب نخود کاری کشور محسوب می شود کشت پاییزه نخود نسبت به کشت بهاره آن از فصل رویشی طولاین تر برخوردار بوده و همچنین دسترسی گیاه در پاییز بهرطوبت بیشتر وبده لذا به منظور مقایسه تاریخ کشت پاییزه با تاریخ کشت بهاره از نظر میزان افزایش عملکرد ۵ رقم نخود هاشم، جم ilc482 ، ۳۱-۶۰-۱۲ و یونج در دو منطقه کورانی و سرارود در شرائط زراع در پاییز و بهار در چهار تکرار د سال ۱۳۷۵ کشت گردیند.