سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: دومین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ناصر اشکریز – دانشیار بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه ایالتی نیویورک، بوفالو

چکیده:

برخورد قطرات مایع بر روی یکدیگر، یا بر مایعات دیگر و یا بر سطوح جامد در موارد زیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تشکیل قطرات باران در اتمسفر، پخش سیستمهای فازی مثل جداسازی مایع ازمایع، مایع تولید پلیمرها، تصفیه فاضلاب، فرایند ایجاد هیدروکربنها، سیستم های اشانده متراکم و اخیرا در موادکامپوزیت در محیطهای میکروگراویتی. یکی از تئوری های مربوط به تشکیل قطرات باران در ابرهای گرم، برخورد و پیوستنق طرات ریز درابرهاست. قطرات باران به وسیله به هم پیوسنگی در هنگام عبور از محیطی که شامل قطرات ریز است رشد می یابند. این پیوستن و تقسیم شدنها، یکی از دلایل وجود توزیع اندازه قطرات باران در حالت طبیعی است. فرایند فیزیکی اصلی مرتبط با تشکیل قطرات باران وسقوط آزاد آن به اندازه کافیمورد مطالعه قرار نگرفته است و بسیاری از اشکال آن به صورت طبیعی شناخته شده است درک صحیحتری از مکانیسم برخورد قطرات، به دانشمندان علوم جو این اجازه را خواهد داد که بتوانند مدلهای بهتری برای اندازه و توزیع سرعت قطرات باران ارائه دهند.
یک زمینه دیگر که در آن برخورد قطرات اهمیت دارند پخش شدگی ذرات مایع در مایع دیگر (امیولژن) است . نرخ جدایی امیولژن ناپایدار که در ضمنجریانهای همسو با اختلاط سیالات غیر حلال به وجود می آید، سببمی شود موثر بودن تکنولوژی بسیرای از فرایندهای شیمیایی در پتروشیمی، صنایع غذایی، و سایر صنایع دیگر را تعیین نماید. بزرگ شدن قطرات در یک فاز پراکنده شده در جریان متلاطم با امیولژن ناپایدار در لوله ها سبب می شود که بتوان نرخ تولید در تجهیزات ته نشین کننده وجدا کننده را افزایش داد.