سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا کشاورز – گروه فیزیک , دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی شیراز
سارا قاسمی – گروه فیزیک , دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

برخورد ناهمدوس بین سالیتونهای فضایی پوششی نورشکستی یک بعدی که مسیر آنها یکسان نیست معرفی می شود . همچنین تاثیر فاصله نسبی میان سالیتونها در برخورد و اثر متقابل با یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج حاصل مکمل برهمکنش میان سالیتونهاست و میتواند در ابزارهای فوتونیکی مورد استفاده قرار گیرد