سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا کشاورز – گروه فیزیک ، دانشکده علومک ، دانشگاه صنعتی شیراز ،
محسن حاتمی – گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه یزد ،

چکیده:

برخورد ناهمدوس رودررو سالیتونهای فضایی پوششی نورشکستی یک بعدی می شود همچنین تاثیر فاصلهنسبی میان سالیتونها دربرخورد واثر متقابل با یکدیگر مورد بررسی قرارمی گیرد نتایج حاصل مکمل برهمکنش میان سالیتونها دریک جهت است ومیتواند درکلیدهای فوتونیکی سریع وتمام نوری مورد استفاده قرارگیرد .