مقاله برخي عوامل موثر بر مصرف ميوه و سبزي در سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۳۴ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: برخي عوامل موثر بر مصرف ميوه و سبزي در سالمندان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل تسهيل کننده و بازدارنده
مقاله ميوه و سبزي
مقاله سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاراردبيلي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمد كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: تقديسي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي زاده داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين مطالعه جهت شناسايي برخي عوامل موثر بر مصرف ميوه و سبزي در سالمندان تهراني انجام گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي بر روي ۴۰۰ نفر افراد سالمند عضو کانون سالمندي شهر تهران انجام گرفت. از روش نمونه گيري دو مرحله اي جهت انجام نمونه گيري استفاده شد. در مرحله اول، ۱۰ کانون به طور تصادفي از بين کانونهاي سالمندي شهر تهران انتخاب و در مرحله دوم براي انتخاب آزمودني ها از روش تصادفي سيستماتيک استفاده شد. داده هاي اين مطالعه از طريق پرسشنامه اي ساختمند مشتمل بر قسمت هاي متفاوت (مشخصات دموگرافيک، اطلاعات، منافع و موانع درک شده، مرحله تغيير، خودکارآمدي، ميزان روزانه مصرف ميوه و سبزي، و حمايت اجتماعي) جمع آوري گرديد. از روش هاي آماري آناليز واريانس، و آناليز رگرسيون جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: ميانگين مصرف روزانه ميوه و سبزي در سالمندان مورد مطالعه، ۱٫۷۶±۱٫۱۵، وعده در روز بود که تفاوت معني داري بين زنان و مردان سالمند از اين نظر وجود نداشت (P>0.05) مهم ترين عامل بازدارنده مصرف ميوه و سبزي، موانع اقتصادي و مهم ترين عامل تسهيل کنند مصرف، سهولت دسترسي بيان شد. تجزيه و تحليل رگرسيون نشان داد که با افزايش سطح دانش و منافع درک شده خودکارآمدي و کاهش موانع درک شده، بر ميزان مصرف ميوه و سبزي افزوده مي شود. سالمنداني که در مراحل پيشرفته تر تغيير رفتار از نظر ميوه و سبزي قرار دارند از ميزان مصرف بالاتر اين مواد نيز برخوردارند.
نتيجه گيري: عوامل فراواني بر ميزان مصرف ميوه و سبزي در افراد سالمند موثر است. درک اين عوامل به آموزش دهندگان و ساير متخصصان سلامتي در طراحي برنامه هاي مداخله هاي مناسب کمک مي کند.