برخی از عواملی که باعث این امر شده است عبارتند از:

– پایگاه های علمی که نشریه در آنها نمایه شده است. مثلا پایگاه استنادی ISI پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC).

– ضریب تاثیر (Impact Factor) نشریه، یکی از شاخص های مهم علمسنجی در دنیاست که هرساله در ماه May  توسط  JournalCitation Report .  وبا عنوانJCR   یاThomson Reutersارائه  می شود.

– اعتبار انجمن علمی، موسسات، دانشگاهها، پژوهشکده ها و ناشران که مجله را چاپ می کنند.

قدمت نشریه در چاپ مقالات و استفاده از متخصصین در هیات تحریریه، داوری.

– معمولا هر نشریه، هر ساله چندین شماره (ISSue) با یک شماره مجلد (Volume) خاصی که هر .شماره شامل چندین مقاله است، چاپ میکند

– درجه ی علمی و جایگاه نویسندگان مقاله چاپ شده در رشتهی مربوطه.

– نحوه ی دستیابی به منبع و کیفیت مقاله از نظر زبانی، شکلی و محتوایی،

– کیفیت و منظم بودن انتشار شماره های مختلف نشریه.

– تعداد داوران متخصصی که مقاله مورد نظر را مورد نقد و بررسی قرار می دهند.