سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عیسی حزباوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشی نهای کشاورزی.
فرنوش فتاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
شهلا کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
زهرا اشرف – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

در این تحقیق میوه و هسته زیتون جهت تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی آنها مورد آزمایش قرار گرف تند . خواص فیزیکی انداز ه گیری شده شامل: میانگین طول، عرض، ضخامت، قطر میانگین هندسی، قطر میانگین حسابی، جرم نمونه، حجم نمونه، تخلخل، ضریب کرویت، چگالی توده،چگالی جامد، مساحت سطح و سطح تصویر و خواص مکانیکی شامل: ضریب اصطکاک ایستایی، نیروی شکست، تغییر شکل، انرژی شکست و چغرمگی می باشد. جهت تعیین خواص مکانیکی، هسته و میوه زیتون در بین دو صفحه تخت جهت بارگزاری قرار داده شد