سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حبیب رمضان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه تبریز
شاهین اوستان – استایار گزوه علوم خاک دانشگاه تبریز
عادل ریحانی تبار – استادیار گروه علوم خاک دانشگاه تبریز

چکیده:

کمبود روی یکی از متداولترین مشکلات تغذیه ای گیاهان زراعی و باغی در خاکهای آهکی است . رابطه روی جذب شده توسط کلوئیدهای خاک و روی موجود در محلول خاک اهمیت بسزایی در قابلیت دسترسی این عنصر برای گیاهان دارد . این قبیل مطالعات اغلب در غلظتهای تعادلی بیشتر از آنچه در محلول خاک یافت می شود، انجام می شوند . در تحقیقات چودریغلظت تعادلی بین ۲۵ و ۲۰۰ mg L -1 بوده است . بعلاوه زمان لازم برای برقرای حالت تعادل نیز تعیین نمی گردد . در تحقیق سینگ و همکاراناین مدت زمان ۲ ساعت در نظر گرفته شده است . در برخی تحقیقات نیز نسبت خاک به محلول مورد استفاده کوچکتر از آن چیزی است که در شرایط واقعی خاک حکمفرماست . این نسبت از [ ۱ ] ۰ / ۰۰۵ تا [ ۳ ] ۱/۱ متغیر می باشد . هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر عواملی همچون غلظت، زمان و نسبت خاک به محلول در جذب روی در یک نمونه خاک آهکی حومه شهر تبریز می باشد