سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عیسی حزباوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سعید مینایی – دانشیار گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
شهلا کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق میوه گوجه فرنگی جهت تعیین برخی خواص فیزیکی آن مورد آزمایش قرار گرفت. خواص فیزیکی اندازه‌گیری شده شامل: میانگین طول، عرض، ضخامت، قطر میانگین هندسی، قطر میانگین حسابی، جرم نمونه، حجم نمونه، تخلخل، ضریب کرویت، چگالی توده، چگالی جامد، مساحت سطح، سطح تصویر، ضریب اصطکاک ایستایی می‌باشد. میانگین طول، عرض، ضخامت، قطر میانگین هندسی و قطر میانگین حسابی برای میوه گوجه فرنگی به ترتیب برابر باmm82/59، mm 99/51، mm 06/48، mm 03/53 و mm 29/53 بدست آمد. جرم نمونه، حجم نمونه، چگالی توده، چگالی جامد و تخلخل برای میوه گوجه فرنگی به ترتیب برابر با g 17/87، cm3 29/84، kg/m3 31/1040، kg/m3 762 و ۳/۳۵ محاسبه شد همچنین ضریب کرویت، مساحت سطح و سطح تصویر در راستای x-yو y-z برای میوه گوجه فرنگی به ترتیب برابر با ۸۸۷/۰، cm2 56/95 و cm2 17/30 و cm2 1/24 تعیین شد.طول، قطر میانگین هندسی، جرم، حجم، ضریب کرویت، تخلخل، مساحت سطح و مساحت تصویر میوه گوجه فرنگی کمتر از مقادیر گزارش شده برای میوه پرتقال می باشد. طول، قطر میانگین هندسی، جرم، حجم، ضریب کرویت، تخلخل، مساحت سطح، مساحت تصویر در جهت محور X- و مساحت تصویر در جهت محور Z- برای میوه پرتقال به ترتیب برابر با mm 21/69، mm 76/70، g 71/175، cm3 68/206، ۰۲۴/۱، ۲/۴۰%، cm2 2/162، cm2 14/49 و cm2 48/47 می باشد. اما چگالی جامد (چگالی حقیقی) و چگالی توده میوه گوجه فرنگی از مقادیری که برای میوه پرتقال گزارش شده است بیشتر اندازه گرفته شد.