سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیامک بوداقپور – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بهادر مرغوب – کارشناس ارشد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علیرضا جدیدی – کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در اثر برداشت بیرویه مصالح آبرفت کف رودخانه خطتالوگ آن پایین رفته و باعث ایجاد شیب تند درکف رودخانه و آبشارهای مختلف درمسیر رودخانه میشود، که این امر باعث شسته شدن مصالح در بالادست و جناحین رودخانه می شود، زیرا چالههایآبشاریبوجود آمده بطورطبیعی میبایستی سریعاً پر شود . از اثرات بسیار مخرب برداشت مصالح تخریب و دگرگونی کامل اکوسیستم رودخانه است . زیرا با افزایش شیب رودخـانه ماهیـانبومی دیگر قادر به تخمگذاری نیستند و اگر هم تعداد اندکی قادر به اینکار باشند، در اثر جریان تندآب ( سیلابهای مخرب ) که ناشی از افزایش شیب است، امکان تخمگذاری برای آنها وجود ندارند . نمونه بارز آن تخریب کامل و نابودی ماهیـان بومی در رودخانههای چشمهکیله ،صفارود و کاظمرود در غرب مـازندران است . همچنین محیط زیستمنطقه و زادوولد پرندگان بومی نیز تحتتأثیر قرار گرفته است . در این مقاله روشهای پیشگیری از تخریب و نحوه برداشت بررسی و تحلیل شده است .