سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدیوسف قریشی – ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

هــدف ایــن مقالــه توضــیح مفــاد و محتــوای کلــی برداشــت فشــار ، علــل بــروز و روشــهای صــحیح مقابلــه بــا بیم اریهــای برداشــت فشــار و همچنــین روشــهای تشــخیص و درمــان برخــی بیماریهــای مهــم غواصــی اســت کــه نیــاز بــه گذاشــت فشــار درمانی بـا اسـتفاده از اطـاق فشـار دارنـد . اطـاق فشـار بعنـوان یکـی از عوامـل اصـلی درمـان بیماریهـای برداشـت فشـار بایـد از امکانات و شرایط وی ژه ای برخوردار باشد که تا حدودی به این موضوع نیز پرداخته شده است .