سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم شکری – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

پدیده خشکسالی در بر گیرنده مجموعه ای پیچیده و در هم تنیده از تاثیرات منفی است که نه تنها بر ابعاد مختلف فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی منطقه تاثیر می گذارد، بلکه اثرات آن ممکن است مناطق اطراف را نیز تحت تاثیر قرار دهد . وجود اطلاعات لازم پیرامون اثرات بروز خشکسالی در یک منطقه از عوامل بسیار مهم و ضروری جهت کاهش ریسک خشکسالی و اتخاذ تدابیر لازم، پیش از وقوع آن می باشد . جامعه آماری مورد نظر، کشاورزان دو دهستان از دو شهر زابل و ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان می باشد که از این جامعه نمونه ای به تعداد ۳۰۱ نفر بصورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه های تحقیق توسط آنان تکمیل گردید و پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج زیر حاصل گردید :
– آثار خشکسالی در سه زیر مجموعه، آثار زیست محیطی، آثار اقتصادی و آثار اجتماعی – روانشناختی بررسی شده و از آن میان تاثیرات اقتصادی خشکسالی بیشتر از آثار دیگر بوده است، پس از آن آثارزیست محیطی و کمترین تاثیر را اثرات اجتماعی – روانشناختی بر جای گذاشته اند .
گزیده ای از نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها :
– بین سطح سواد کشاورزان و میزان تاثیر پذیری از آثار زیست محیطی خشکسالی رابطه معنی داری وجود ندارد .
– بین میزان ارتباط کشاورزان با مرکز خدمات کشاورزی و تاثیرپذیری آنها را آثار زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی روانشنختی خشکسالی رابطه معنی داری وجود دارد .
– بین سطوح مختلف منبع آب مورد استفاده کشاورزان ( چاه اختصاصی، چاه مشاع، قنات و رودخانه ) و میزان تاثیر پذیری آنها از اثرات زیست محیطی خشکسالی، تفاوت معناداری وجود دارد .