سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا سردشتی – دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشگاه علوم – گروه شیمی
جعفر ولیزاده –
یوسف ادهمی –

چکیده:

اندامهای هوایی گیاه Perovskia abrotanoides در ماههای خرداد و مرداد از دامنه تفتان (بلوچستان) جمع آوری گردید. پس از خشک شدن در دمای محیط به روش تقطیر با آب اسانس گیری شد.اسانس به صورت یک لایه روغنی زرد روشن با بازدهw/w0/0014± ۲/۴۵۶۶ درمورد نمونه ۱ (خرداد ماه) و در مورد نمونه ۲ (مرداد ماه) w/w 0/00135± ۲/۴۰۵۰ به دست آمد. سپس با استفاده از روشهای تجزیه ای GC/Ms و GC مواد تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گرفت.
۵۹ ترکیب در اسانس روغنی نمونه شماره ۱ با غلظت بالاتر از ۰/۰۵% مورد شناسایی قرار گرفت که از میان آنها (۱۳/۹۳%) ۱,۳,۶-Octatriene و Dimethyl 3,7 و (۸/۹۵%) Eucalyptol و (۴/۲%) Borneel و (۳/۲۵%) Lindalol و (۱۰/۴۹%) Geranyl acelate و (۸/۶۱%) tranc-caryphyllone و (۶/۵۶%) Humulene و (۳/۸۴%) Pulegone و (۳/۰۳%) Tau Cadinol که ۸۰/۶۸% از کل اسانس را در بر می گیرد.