مقاله بررسى موانع بين المللي برنامه هاي درسي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى از ديدگاه اعضاى هیات علمى (مورد دانشگاه شهيد بهشتي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي از صفحه ۶۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسى موانع بين المللي برنامه هاي درسي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى از ديدگاه اعضاى هیات علمى (مورد دانشگاه شهيد بهشتي)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بين المللي سازي
مقاله برنامه هاي درسي آموزش عالي
مقاله موانع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي واجارگاه كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: زارع عذرا
جناب آقای / سرکار خانم: يمني دوزي سرخابي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش شناسايي موانع بين المللي کردن برنامه درسي آموزش عالي از ديدگاه اعضاى هیات علمى است. علاوه بر اين پرسش اصلى، پاسخگويى به سوالات فرعى مرتبط با موانع فرهنگي، موانع مربوط به روش تدريس، موانع مربوط به محتوا، موانع انساني، موانع ساختارى، موانع تجهيزاتي و موانع سياسي نيز مدنظر بوده است. براى يافتن پاسخ اين پرسش ها از يک پرسشنامه ۴۴ سوالى بر مبناى مقياس ليکرت در ارتباط با هشت موضوع اصلى مندرج در سوالات فرعى استفاده شده است. اين پ‍ژوهش از نوع توصيفى و آزمون هاى آمارى مورد استفاده در آن تي تک نمونه اي، تي مستقل، تحليل واريانس يک طرفه و آزمون فريدمن است. با توجه به نتايج اين تحقيق، بين پاسخهاى ارايه شده اغلب هماهنگى وجود دارد و بعضا تفاوتهايى هم مشاهده مي شود. يافته هاى تحقيق بيانگر آن است که اعضاى هیات علمى عوامل فرهنگي، انساني، سياسي، ساختارى، تجهيزاتي، محتوايى و روش تدريس را به عنوان موانع بين المللى سازى برنامه هاى درسى مي دانند. همچنين، تجزيه و تحليل داده ها در قالب آزمون تى مستقل بر اساس جنسيت نشان داد که جنسيت بر موانع بين المللى سازى اثرگذار نيست و تجزيه و تحليل داده ها در قالب آزمون تحليل واريانس يک طرفه بر اساس گروه آموزشى نشان داد که بين نظرهاى اعضاى هیات علمي به تفکيک گروه آموزشي آن ها در خصوص موانع بين المللي کردن برنامه درسي تفاوت وجود دارد.